Solid T5PC-jobb av Økokrim

Av Ingebjørg Vamråk - 23.aug.2007 @ 10:19 - Kommentér

I forrige uke ble det store oppslag i pressen fordi det ble kjent at Økokrim ikke tok ut tiltale mot alle de siktede i T5PC-saken. Jeg syntes saken ble fremstilt på en underlig måte, blant annet som om det normale er at enhver siktelse skal føre til domfellelse.

Min mening er at Økokrim har tatt ut tiltaler for de forhold som vil kunne føre til domfellelse, og latt være å ta ut tiltale for de forhold det er mer tvilsomt om ville føre til tiltale. Det er slik det skal være.


Jeg vil i det følgende forsøke å gi en oversikt over status, samt gi mulige forklaringer på hvorfor noen ble tiltalt og andre ikke. Men i og med at straffesakene ikke har vært oppe for retten, vil jeg begrense meg til noen korte betraktninger.


Reaksjoner siden konkursen
Siktelsen ble tidlig frafalt for to personer som i hver sin avgrensede periode var hhv. administrerende direktør og styreleder i T5PC. Etter mitt bilde av saksforholdet var dette riktige beslutninger av Økokrim.


Ellers er følgende reaksjoner kommet:  En eller to (alt etter hvordan man ser det) advokater har mistet sin advokatbevilling som følge av direkte eller indirekte befatning med T5PC-saken. Tre styremedlemmer i T5PC har blitt ilagt konkurskarantene. T5PC sin langvarige advokatforbindelse har fått kraftig refs og advarsel fra tilsynsrådet for advokatvirksomhet, som «under tvil» kom til at den aktuelle advokaten fikk beholde advokatbevillingen.

Videre ble en regnskapsfører i mars i år dømt til 45 dagers betinget fengsel og 25.000
kroner i bot for medvirkning til grov regnskapsmanipulasjon under særdeles skjerpende omstendigheter. Den tidligere økonomisjefen i T5PC ble noen uker tidligere dømt til 45 dagers betinget fengsel og en bot på 45.000 kroner.

Andre reaksjoner kunne ha vært nevnt her, men disse er de viktigste. Dessuten er det neppe mange som har full oversikt over hvilke øvrige straffesaker eller mulige straffbare forhold som har hatt en eller annen forbindelse til T5PC-saken.

Tiltaler for tapping og kursmanipulasjon
Det tidligere styrelederen i selskapet Jørn Tagge er tiltalt for kursmanipulasjon, muligens etter straffeloven § 274. I og med at det kun er styreleder som er tiltalt for kursmanipulasjon, vil jeg anta at tiltalen knytter seg til haussing av aksjekursen og eventuelt etterfølgende omsetning av egne aksjer i perioden oktober 2003 til januar 2004.

I tillegg er flere personer med tilknytning til «investeringer» som be gjort, tiltalt, herunder Thomas Øye og Jørn Tagge. Disse er etter det jeg forstår tiltalt for grov økonomisk utroskap. Kort og upresist handler dette om at T5PC-midler ble brukt til å kjøpe mer eller mindre verdiløse (egne) selskaper, og overføring av kontanter til seg selv og hverandre (eller til andre på vegne av seg selv).

To styremedlemmer som fikk konkurskarantene slipper tiltale. Man kunne kanskje forvente at også disse ble tiltalt for kursmanipulasjon og grov økonomisk utroskap. Men slik jeg oppfattet det var deres rolle i disse mulige straffbare forholdene mer perifer enn hva angår de som nå er tiltalt.

Disse to kan nok klandres for å ha brukt eller vært med på å bruke svært mye penger. Det er likevel ikke i seg selv straffbart å foreta ukloke investeringer eller å bruke penger på en uklok måte. Den slags vil alltid være et forhold mellom et selskaps eiere og de som er satt til å styre selskapet, der eierne bærer risikoen for at de som driver selskapet forvalter pengene på en fornuftig måte.

Det kunne ha vært vurdert, og har sikkert vært vurdert, om noen av styremedlemmene skulle tiltales for opprettelse eller drift av pyramidespill. Jeg kommer til dette nedenfor.


Jim Wolden
Ut fra hvordan saken har vært fremstilt i pressen, er det trolig manglende reaksjon mot pyramidegründer Jim Wolden som skaper størst forundring. Manglende tiltale mot Wolden kan gjerne ha følgende forklaring:

Wolden mottok så vidt jeg forsto et større pengebeløp i mai/juni 2003. Det var eller skulle være en slags motytelse mot at han ga fra seg store deler av sin aksjeportefølje og trakk seg ut av selskapet. Hensikten med dette var at man mente det var uheldig at pyramiderytter Wolden fremstod som aktiv i selskapet som ble bestemt å skulle flagges hjem til Norge fra Dominica.

Om de «faktiske forhold» var at selskapet kjøpte aksjene eller om man sier at selskapet kjøpte hans forretningsidé, spiller ingen rolle her (bokføringen rundt dette forholdet var sentralt i saken mot den tidligere økonomidirektøren i T5PC, for den som er interessert). Poenget er at det i seg selv ikke er straffbart å motta vederlag for noe fra et aksjeselskap.

Det ble sagt at Wolden var helt ute av selskapet, men det viste seg at han likevel satt på en betydelig aksjepost. Det vakte harme da det ble kjent at Wolden, delvis selv og delvis gjennom stråmenn, solgte aksjer i gråmarkedet. Det er ikke tvil om at dette var til betydelig skade for aksjekursen og dermed også de øvrige aksjonærene, men det vil sjelden være staffbart å omsette egne aksjer. Også Woldens siktede medhjelper i aksjesalget slapp for øvrig tiltale.

Pyramidespill?

Det eneste Wolden etter mitt syn kunne ha blitt tiltalt for, måtte være opprettelsen av pyramidespill. Imidlertid er det mye som taler for at å bevise at det var et pyramidespill (altså ulovlig), ville ha blitt en tung sak. Et moment her er dessuten at etter at lovverket ble endret har det mindre for seg å kjøre en prinsippsak, da det ville ha blitt en sak om foreldede juridiske problemstillinger.

Det har vært sagt av noen at årsaken til at det ikke er tatt ut flere tiltaler er at Økokrim ikke har kompetanse til å etterforske slike saker. Mitt syn er at de forhold det er tatt ut tiltale for er de mest alvorlige, og at de forhold som ikke har ført til tiltale er de forhold det hadde vært mer tvilsomt om kom til å føre til domfellelse. Ergo mener jeg at en eventuell kompetansemangel i dette tilfellet må finnes hos den eller de som uttaler at Økokrim mangler kompetanse.


Det er altså ikke slik at siktelse skal eller bør føre til tiltale. En siktet er under etterforskning for mulig straffbart forhold. Målet er, som Økokrim har anført, å avdekke om straffbare forhold har vært begått, ikke å ta ut tiltale mot flest mulig.


Ingebjørg Vamråk

Ingebjørg Vamråk har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med skatterett som spesialfag. Hun er ansatt ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole (NHH). Høsten 2004 ble Vamråk kjent for å være den som sørget for å få fremsatt krav mot morselskapet i pyramidesystemet The Five Percent Community (T5PC). Det førte til at selskapet ble tatt under konkursbehandling og forholdene kom frem i dagen. Ellers har Vamråk bakgrunn innen økonomi, grunnfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap, samt at hun har publisert diverse artikler i aviser og tidsskrift.

august 2007
ma ti on to fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29 30 31    
             
hits